Lịch trình

29/11/2017 Hạn chót cho những đăng ký sớm nhất
7/2/2018 Hạn chót đăng ký
14/3/2018 Ngày cuối cùng đăng ký kèm thêm phí đăng ký muộn
Tháng 2 - Tháng 4/2018 Xét duyệt
18/4/2018 Tuyên bố các tổ chức đoạt giải Vàng, Bạc, Đồng
1/6/2018 Lễ trao giải tại Hong Kong

Phí đăng ký

  Đăng ký trước
30/11/2017
Đăng ký trước 8/2/2018 Đăg ký sau ngày 8/2/2018
(Bao gồm phụ phí nộp muộn)
Ứng dụng phần mềm, Sự kiện trực tiếp, Ấn phẩm, Website $245 $295 $350
Các hạng mục liên quan tới công ty/tổ chức $445 $495 $550
Truyền thông doanh nghiệp, quan hệ đầu tư, quan hệ công chúng (C01-C11) $445 $495 $550
Hạng mục C12 $260 $310 $365
Các hạng mục dịch vụ khách hàng $445 $495 $550
Các hạng mục về nhân sự $445 $495 $550
Các hạng mục quản trị $320 $370 $425
Các hạng mục maketing (E01-E11) $445 $495 $550
Hạng mục E12 $260 $310 $365
Các hạng mục về sản phẩm mới $445 $495 $550
Các hạng mục về công nghệ $445 $495 $550