Bước 1: Lập đội dự án:

 • Tiếp nhận dữ liệu dự án
 • Thống nhất với khách hàng về cách thức triển khai, phong cách giao diện

Bước 2: Thiết kế giao diện website

 • Thiết kế giao diện trang chủ + 2 trang con
 • Thiết kế giao diện chi tiết các trang theo sitemap
 • Thiết kế banner trang chủ + các trang con

Bước 3: Dựng khung website

 • Dựng khung giao diện đã được duyệt.
 • Test hiển thị trên các trình duyệt và thiết bị

Bước 4: Xử lý nội dung website (nếu có)

 • Thiết kế nội dung hiển thị
 • Xử lý và cập nhật nội dung lên website

Bước 4: Bàn giao và đào tạo

 • Bàn giao tài khoản quản trị
 • Đào tạo vận hành quản trị

Bước 5: Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng

 • Nghiệm thu website theo hợp đồng
 • Đưa website lên tên miền chính thức
 • Thanh lý Hợp đồng